Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / บัญชีของฉัน /

happn เก็บข้อมูลธนาคารของฉันหรือไม่ การใช้งานปลอดภัยเพียงใด?

happn ไม่มีการบันทึกหรือใช้งานข้อมูลบัญชีธนาคารใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง Apple App Store, Google Play Store และ Windows Phone Store ยังมีข้อกำหนดไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลบางประเภทไปยังแอพพลิเคชั่นมือถือ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลบัญชีธนาคารและการเงินด้วย ข้อมูลประเภทดังกล่าวจะมีการรวบรวมและใช้งานโดยแพลตฟอร์มที่ระบุข้างต้นเท่านั้น และ happn ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินดังกล่าวได้ คุณสามารถซื้อแพ็คได้อย่างปลอดภัยตามวิธีการชำระเงินที่ระบุและบังคับใช้โดย Apple App Store, Google Play Store หรือ Microsoft Windows Phone Store