Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การใช้งาน happn /

คำว่า "ใช้งานอยู่" บนโปรไฟล์ของบางคนหมายความว่าอย่างไร?

เราจะถือว่าผู้ใช้นั้น "ใช้งานอยู่" เมื่อมีการเปิด happn และใช้งานแอพพลิเคชั่น