Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การแก้ปัญหา /

Crush คนหนึ่งของฉันหายไป หรือฉันไม่สามารถดูข้อความได้ ถึงแม้จะได้รับการแจ้งเตือน

หากคุณไม่สามารถหา Crush พบ หรือหากคุณไม่สามารถดูข้อมูลในหน้า "ข้อความ" อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวบล็อกคุณ ระงับการใช้งาน หรือลบบัญชีของเขาบน happn เพื่อความแน่ใจ กรุณาปิดและรีสตาร์ทแอพพลิเคชั่น จากนั้นลองตรวจสอบอีกครั้ง