Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การใช้งาน happn /

ฉันจะรายงานบุคคลอื่นอย่างไร?

คุณสามารถบล็อกหรือรายงานบุคคลอื่นได้ทุกเมื่อจากหน้าโปรไฟล์ของเขาหรือจากหน้าสนทนาโดยเลือกกดปุ่ม "3 จุด" ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราสามารถประเมินสถานการณ์หรือดำเนินการที่เหมาะสม คุณจะต้องระบุสาเหตุของการรายงานและความกังวลของคุณให้เราทราบด้วย