Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การใช้งาน happn /

โปรไฟล์ที่แสดงขึ้นมาบนไทม์ไลน์ของฉันคืออะไร?

ทุกครั้งที่คุณเดินผ่านกับผู้ใช้ happn ในชีวิตจริง โปรไฟล์ของบุคคลเหล่านั้นจะแสดงขึ้นมาบนไทม์ไลน์ของคุณ หากการกำหนดค่าตามความชื่นชอบของคุณทั้งสองตรงกัน ไม่ว่าคุณจะมองเห็นบุคคลคนนั้นหรือไม่ก็ตาม happn จะถือว่าคุณได้เดินผ่านกันเมื่ออยู่ในระยะ 1 ม. ถึง 500 ม.