Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / ก้าวแรก /

ฉันสามารถใช้ happn ได้หรือไม่ ถ้าฉันอายุต่ำกว่า 18?

happn เป็นแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป